Algemene- en factuurvoorwaarden

Algemene- en factuurvoorwaarden

Artikel 1.-Toepassingsgebied

1.1. Deze algemene -en factuurvoorwaarden zijn van
toepassing op de leveringen van goederen en het verstrekken van diensten (waaronder en niet beperkt tot het organiseren van verhuizingen en opslag) door GEBROEDERS VAN GOETHEM NV ten overstaan van de medecontractant (onderneming of consument).

1.2. De algemene – en factuurvoorwaarden zijn van
toepassing op alle contracten, offertes, plannen of verbintenissen en maken integraal deel uit van de globale overeenkomst tussen partijen.

1.3. Deze algemene -en factuurvoorwaarden zijn van
toepassing op alle toekomstige leveringen en diensten zowel deze die mondeling als schriftelijk worden geplaatst.

1.4. Indien een clausule (of een deel van een clausule van huidige voorwaarden) nietig, niet tegenstelbaar, gewijzigd of op elke andere wijze niet afdwingbaar zou zijn, zal deze nietigheid of niet-tegenstelbaarheid geen impact hebben op de geldigheid van de overige contractuele bepalingen. Partijen zullen in voorkomend geval het nodige doen om de nietige of niet- werkbare clausule te vervangen door een geldige alternatieve formule met gelijke economische uitwerking.
1.5. Van deze algemene -en factuurvoorwaarden kan enkel worden afgeweken door een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst. Die bepalingen waarin niet afzonderlijk schriftelijk van wordt afgeweken, blijven onverkort en uitdrukkelijk van kracht op de overeenkomst.

Artikel 2.-Offertes-Bevestigingen

2.1. De offertes verbinden GEBROEDERS VAN GOETHEM NV in zoverre ze gevolgd worden door een schriftelijke orderbevestiging, ondertekend voor akkoord door medecontractant.

2.2. Een offerte is slechts geldig gedurende de door GEBROEDERS VAN GOETHEM NV aangegeven termijn op de offerte. Na het verstrijken van dergelijke termijn, kunnen prijzen en uitvoeringstermijnen aangepast worden, in functie van de verhoging van de lonen, de sociale lasten, verzekeringen, prijzen van het materiaal en/of de toestellen zoals bepaald door de toeleveranciers.

2.3. Indien de medecontractant de bestelling eenzijdig verbreekt, kan GEBROEDERS VAN GOETHEM NV een schadevergoeding vorderen van de cliënt van drie werkuren voor een minimumbedrag van 300,00 Euro.
Partijen erkennen uitdrukkelijk dat deze bepaalde schadevergoeding overeenstemt met een reële raming van de winstderving, dossierkosten en/of reeds bestelde materialen in hoofde van GEBROEDERS VAN GOETHEM NV. Zij wordt conventioneel en bindend vastgelegd.

2.4. De vermelde werkuren bij de offerte zijn bij benadering uitgewerkt, tenzij de offerte uitdrukkelijk en schriftelijk werd vermeld dat het bindende werkuren zouden betreffen.

2.5. Behoudens eventuele Pro Memorie-posten, betreffen de opgegeven prijzen enkel deze voor de vermelde verhuizing en/of levering zoals voorzien in de offerte.

Artikel 3.-Prijs
3.1. De prijzen zijn exclusief BTW of taxen. Deze blijven ten laste van de medecontractant.

3.2. Alle kosten gerelateerd tot verzekeringen, reglementeringen, vervoer en administratie zijn niet inbegrepen bij de gestelde offerte.

3.3. Enkel die materialen, diensten en prijzen expliciet in de offerte maken het voorwerp uit van de overeenkomst.

Artikel 4.-Uitvoeringstermijnen

4.1. De uitvoeringstermijnen van de dienstverlening worden slechts ten indicatieve titel gegeven en gaan slechts in op het ogenblik van de definitieve bevestiging van de bestelling. Ze zijn derhalve niet bindend tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd.

4.2. De leveringstermijn van de goederen neemt een aanvang op de dag volgend op deze van de ondertekening van de offerte door de medecontractant.

4.3. Inzoverre de leveringstermijn in de B2B-verhouding tussen GEBROEDERS VAN GOETHEM NV en de medecontractant (onderneming) door de bestemmeling van de goederen wordt opgeschoven, zal GEBROEDERS VAN GOETHEM NV dit onverwijld aan haar medecontractant bevestigen.

Indien hierdoor goederen door GEBROEDERS VAN GOETHEM NV voor een langere termijn dan afgesproken dienen te worden gestockeerd, maakt dit het voorwerp uit van afzonderlijke facturatie.
Alleszins zijn de facturen van GEBROEDERS VAN GOETHEM NV betaalbaar op de vervaldag , onafhankelijk van de verschuiving van de leveringstermijn zoals hierboven omschreven en geeft dit nooit aanleiding tot opschorting van betaling door de medecontractant.

4.4. Kan de medecontactant (particulier) in de B2C-verhouding met GEBROEDERS VAN GOETHEM de goederen op de overeengekomen leveringsdatum of – termijn niet in ontvangst nemen of blijft ze in gebreke binnen de gestelde termijn de volledige betaling te voldoen, dan heeft GEBROEDERS VAN GOETHEM NV het recht om , na verloop van 10 kalenderdagen vanaf het verzenden van een ingebrekestelling per aangetekende brief , behalve ingeval van overmacht, opslagkosten te rekenen , de overeenkomst te verbreken en een vergoeding te eisen die overeenstemt met de opgelopen schade.

4.5. Wanneer de vertraging in de levering of in de uitvoering van de diensten (in het begin van of tijdens de dienstverlening) door GEBROEDERS VAN GOETHEM NV werd meegedeeld aan de medecontractant, kan dit in geen geval aanleiding zijn tot het verbreken van de overeenkomst of tot het eisen van een schadevergoeding.

4.6. In geval van overmacht geldt een vrijstelling van elke verantwoordelijkheid in verband met het niet respecteren van de aangeduide termijnen. Als overmacht wordt onder meer beschouwd (limitatieve opsomming): slecht weer dat gevaar inhoudt om de diensten te verstrekken , staking, enz.

4.7. De medecontractant wordt geacht in regel te zijn met alle wettelijke en administratieve formaliteiten die noodzakelijk zijn om de bestelde dienstverlening uit te voeren. Hij stelt GEBROEDERS VAN GOETHEM NV vrij van alle verificaties in dit verband. Hiermee wordt onder meer en niet beperkend bedoeld: het verkrijgen van alle vergunningen en toekenningen van overheidswege en alle stads-en stoeptaksen of huurgelden m.b.t. privaat of openbaar domein voor het uitvoeren van de dienstverlening, het aanvragen en verkrijgen van een parkeerverbod over een lengte van 30,00 meter.

4.8. Een onderbreking van de dienstverlening, te wijten aan de medecontractant, geeft aanleiding tot betaling van een schadevergoeding door deze laatste. Alle kosten die in dit verband werden veroorzaakt, vallen ten laste van de medecontractant. In deze hypothese heeft GEBROEDERS VAN GOETHEM NV bovendien het recht de termijnen te herzien en een reorganisatie van de planning van de dienstverlening door te voeren.

Artikel 5- Verhuizingen

5.1. Alle verhuizingen gebeuren conform de reglementering zoals voorzien in de Algemene Voorwaarden van de Belgische Verhuizers BKV 2008 verhuisvrachtbrief.

Artikel 6- Meubeltransport

6.1. Alle vervoeren gebeuren volgens de Algemene Voorwaarden voor Wegvervoer CMR vrachtbrief.

Artikel 7 – Meubelopslag (B2B-verhouding)

7.1. Alle goederen worden in ontvangst genomen onder voorbehoud van controle tot aflevering
bij de eindklant.

7.2. De medecontractant dient zijn goederen in de magazijnen van GEBROEDERS VAN GOETHEM NV te verzekeren tegen alle risico’s. Hij kan dit doen via de verzekeraar van de opslagnemer of via zijn eigen verzekeraar. Wanneer de medecontractant verkiest de goederen te laten verzekeren via de verzekeraar van de opslagnemer , dient hij dit met een aangetekend schrijven aan te vragen met vermelding van het te verzekeren kapitaal en de gewaarborgde risico’s.

7.3. De opslagnemer kan ten alle tijde het retentierecht van de goederen opeisen indien de medecontractant zijn verplichtingen niet nakomt.

Ingeval van faling van de medecontractant of indien de medecontractant in een andere gerechtelijke procedure is betrokken , behoudt GEBROEDERS VAN GOETHEM dit retentierecht totdat medecontractant zijn schuld heeft voldaan.

Artikel 8 – Meubelbewaring (B2C-verhouding)

8.1. Alle opslag gebeurt conform de regelgeving voorzien in de Algemene Voorwaarden voor
Bewaringneming/Meubelbewaring BKV 2002.

8.2. De bewaargever dient zijn goederen in de magazijnen van GEBROEDERS VAN GOETHEM NV te verzekeren tegen alle risico’s. Hij kan dit doen via de verzekeraar van de opslagnemer of via zijn eigen verzekeraar. Wanneer de medecontractant verkiest de goederen te laten verzekeren via de verzekeraar van de bewaarnemer , dient hij dit met een aangetekend schrijven aan te vragen met vermelding van het te verzekeren kapitaal en de gewaarborgde risico’s.

8.3. De bewaarnemer kan ten alle tijde het retentierecht van de goederen uitoefenen indien de medecontractant zijn verplichtingen niet nakomt.
Ingeval van onvermogen van de medecontractant of indien deze in een andere gerechtelijke procedure is betrokken , behoudt GEBROEDERS VAN GOETHEM dit retentierecht totdat de medecontractant zijn schuld heeft voldaan.

Artikel 9- Eigendomsrecht en risico geleverde en verhuisde goederen

9.1. Al de geleverde goederen- onroerend of roerend, al dan niet vervoerd door GEBROEDERS VAN GOETHEM NV, vallen onder het toezicht van de medecontractant.

9.2. De goederen of diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de sector.

9.3. De goederen worden vervoerd op verzekerings- en algemene kosten en op risico van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen.

9.4. Het risico gaat over op het ogenblik dat de goederen de opslagplaats van GEBROEDERS VAN GOETHEM NV verlaten.

9.5. De levering van de goederen op de afgesproken locatie staat gelijk als aanvaarding door de klant en definitieve ontvangst ervan minstens en alleszins met betrekking tot eventuele zichtbare gebreken.
Indien de medecontractant de goederen komt afhalen van de magazijnen van GEBROEDERS VAN GOETHEM NV en heeft afgetekend voor ontvangst ervan, geldt dit als aanvaarding van de zichtbare en verborgen gebreken van de goederen waarvoor GEBROEDERS VAN GOETHEM NV nadien niet aansprakelijk kan worden gesteld.

Artikel 10- Stopzetting van de dienstverlening

10.1. In geval van niet-betaling, zal GEBROEDERS VAN GOETHEM NV zich het recht voorbehouden de dienstverlening stop te zetten, haar retentierecht uit te oefenen en schadevergoeding te eisen. Bij wanprestatie heeft GEBROEDERS VAN GOETHEM NV het recht zich te beroepen op de exceptie van niet uitvoering van de overeenkomst lastens de medecontractant om haar werkzaamheden te staken tot volledige betaling, respectievelijk het vorderen van een schadevergoeding, dan wel de ontbinding van de overeenkomst na te streven.
In geval GEBROEDERS VAN GOETHEM NV haar verplichting zoals voorzien in de overeenkomst niet naleeft, heeft de medecontractant, behoudens ingeval van overmacht, het recht om de overeenkomst te ontbinden dan wel zich te beroepen op de exceptie van niet uitvoering.

10.2. Indien de kredietwaardigheid van de medecontractant in opspraak wordt gebracht, behoudt GEBROEDERS VAN GOETHEM NV zich het recht voor om de voortzetting van de dienstverlening te laten afhangen van de voorlegging van een waarborg die voldoende lijkt voor de goede uitvoering van de aangegane verbintenissen.
GEBROEDERS VAN GOETHEM NV zal in dat geval onder meer kunnen eisen dat een borgsteller tussenkomt die de contracten mede ondertekend, of dat een belangrijk voorschot wordt betaald.

Artikel 11- Schade en Klachten

11.1. De medecontractant behoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken.
Klachten inzake de conformiteit van de dienstverlening of de zichtbare gebreken betreffende de uitgevoerde diensten en geleverde goederen anders dan hetgeen bepaald in artikel 9.5. van huidige voorwaarden, dient te gebeuren per aangetekende zending, binnen de 48 uren na beëindiging van de dienstverlening respectievelijk de levering van de goederen en alleszins vóór elke ingebruikname.

11.2. Klachten die niet binnen de 48 uren na de dienstverlening en/of levering zijn geformuleerd, worden niet meer aanvaard.

Artikel 12- Betaling

12.1. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend en schriftelijke overeenkomst, zijn de facturen contant betaalbaar en draagbaar aan GEBROEDERS VAN GOETHEM NV door creditering van haar rekeningnummer.

12.2. Het toezenden van facturen wordt beschouwd als een aanmaning om het bedrag te betalen. Bij gebreke aan betaling van de factuur binnen de gestelde termijn, zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een schadebeding van 10% op het factuurbedrag verschuldigd zijn met een minimum van 100 Euro, evenals een verwijlsintrest a rato van 12% per jaar op het factuurbedrag.

12.3. Bij wanbetaling heeft GEBROEDERS VAN GOETHEM NV eveneens de mogelijkheid het saldo van de andere nog openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar te stellen, niettegenstaande alle overeengekomen termijnen, onverminderd het recht van GEBROEDERS VAN GOETHEM NV de nog uit te voeren overeenkomsten op te schorten respectievelijk te annuleren.

12.4. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de 10de dag na aangetekende aanmaning, kan GEBROEDERS VAN GOETHEM NV van rechtswege en onverminderd hoger vermelde schadevergoeding, de overeenkomst als ontbonden beschouwen. Dit alles onverminderd de vordering tot schadevergoeding.

12.5. Bij wanprestatie van GEBROEDERS VAN GOETHEM NV van haar zijde, heeft de medecontractant het recht op zijn/haar beurt een conventionele forfaitaire schadevergoeding te vorderen ten belope van 10% op de openstaande facturatiebedragen en dit in zoverre GEBROEDERS VAN GOETHEM NV niet zal hebben verholpen aan de gestelde tekortkomingen/ gebreken binnen de 8 dagen na ontvangst van een gemotiveerde aangetekende brief van de medecontractant met betrekking tot eventuele tekortkomingen in hoofde van GEBROEDERS VAN GOETHEM NV.

12.6. Bij niet betaling van de facturen behoudt GEBROEDERS VAN GOETHEM NV zich het recht voor gebruik te maken van het retentierecht op de betrokken goederen evenals het recht om verdere prestaties stop te zetten.

Artikel 13 – Documenten

13.1. Elk document uitgaande van GEBROEDERS VAN GOETHEM NV dat de technische eigenschappen van de bestelde goederen of diensten vermeldt, de stempel of handtekening van GEBROEDERS VAN GOETHEM NV draagt en bijgevoegd is aan de offerte, wordt verondersteld deel uit te maken van de bestelbon waaraan het gehecht is.

Artikel 14 – Overmacht

14.1. De partij die een geval van overmacht inroept, brengt de andere partij hiervan binnen de 8 kalenderdagen van zijn kennisneming van het voorval per aangetekende brief op de hoogte.

Artikel 15 – Persoonsgegevens

15.1. De persoonsgegevens van de medecontractant zijn bestemd voor het cliëntenbeheer (hierin begrepen de dienstverlening, de waarborg en veiligheid) van GEBROEDERS VAN GOETHEM NV die gerechtigd is deze gegevens met dezelfde bestemming over te maken aan de ondernemingen waarmee hij contractueel verbonden is. Eenieder die doet blijken van zijn identiteit heeft kosteloos recht op toegang tot de gegevens die op hem betrekking hebben en op verbetering.

15.2. De GEBROEDERS VAN GOETHEM NV voldoet aan de implementatie van de Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 16: Bevoegdheidsclausule en toepasselijk recht

16.1. De contractuele relatie tussen de medecontractant en GEBROEDERS VAN GOETHEM NV wordt beheerst door het Belgische recht.

16.2. In geval van betwisting betreffende de interpretatie of de uitvoering van huidige Algemene – en Factuurvoorwaarden betreffende de diensten, contracten of offerte, zijn enkel de Rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd , respectievelijk het Vredegerecht van de plaats waar GEBROEDERS VAN GOETHEM NV haar zetel heeft.

Referenties

Els en Peter

Beste Jan,

Onze verhuis is PERFECT verlopen. Ik zou echt geen enkele negatieve opmerking kunnen geven!
Vriendelijke, gedienstig (niets was té veel) en sterke jongens hebben alles prima overgebracht.
‘t Was een grote verhuis zeiden ze en toch ook moeilijk hé, omdat het van de straat toch een stukje lopen was tot aan de ladderwagen.
Maar ik voel me door Gebr. Van Goethem zeer goed verzorgd.
DANKJEWEL JAN!!!!

Els en Peter

05/05/2020

Eddy B.

Geachte heer

Ik ben énorm tevreden over uw dienstverlening.

U en uw personeel is op en top professioneel.
Ze zijn niet alleen erg efficiënt en werken zeer accuraat en snel, maar bovendien zijn ze tegelijk ook emotionele steunpilaren voor de gestreste klanten.

Echt waar, dit had ik allemaal niet verwacht en ik zou het van de daken kunnen schreeuwen hoe tevreden ik over u en uw personeel ben.

Erg bedankt voor alles.
De zeer klantgerichte communicatie, de rustige professionaliteit van de verhuizers, de aandacht en ook nog eens de zeer concurrentiële prijs.
Kortom, mijn geluk kan niet op.

U en uw firma zijn voor mij een symbool van vakmanschap en menselijkheid.

Met vriendelijke groeten, ook aan de drie mannen die mij zo fantastisch geholpen hebben. Ze zijn goud waard!

Eddy B.

18/05/2020

Annick

Romina,

Graag wil ik jullie nog eens bedanken voor de geweldige service.
Niels en Lien waren super tevreden.
Jullie mannen waren super vriendelijk en behulpzaam op alle vlak. Alles is tip top van het ene huis naar het andere gebracht.

Ik zal jullie zeker nog aanbevelen!

Prettig weekend.

Annick

22/05/2020

Frank L.

Beste Romina ,

Op 25/5 hebben Wolfgang en Ronny de verhuis van mijn dochter gedaan.
Mijn complimenten aan uw beide mannen.
Vlotter kan volgens mij niet.

Indien ik iemand uit mijn vriendenkring een verhuisfirma kan aanbevelen, zal ik dat zeker doen.

Met vriendelijke groeten,
Frank L.

28/05/2020

Veerle en Peter

Beste

Vandaag zijn bij ons in Sint Idesbald 2 van jullie mensen de meubelen komen leveren in ons appartement.
Langs deze weg willen wij jullie werknemers nogmaals bedanken voor de vriendelijke en behulpzame
levering/plaatsing van de meubels.

Mvg,

Veerle en Peter

02/06/2020

Harry D.S.

Beste,

Dank voor het geleverde werk!

Reeds een aantal keren ben ik verhuisd, en meerdere keren met de gekende grote verhuizers uit de Antwerpse omgeving.

U bent er in geslaagd met uw team dat u hebt afgevaardigd voor onze verhuis, voor ons alleszins de beste prestaties tot nu toe neer te zetten.

Waarvoor dank,

Met vriendelijke groeten,

Harry D.S.

22/06/2020

Gina V.

Dankjewel voor jullie hele goede zorgen!

Topmannen!

Vriendelijke groeten,

Gina V.

26/06/2020

Anne

Geachte mevrouw,

Ik weet niet tot wie ik mij bij jullie moet richten om toch door te geven dat we super tevreden waren met de service die uw verhuizers hebben geleverd.

Ze waren vriendelijk, beleefd, super efficiënt en heel geduldig. We moesten immers meubels op diverse plaatsen hebben (bij mij, voor weghaling naar Opnieuw & Co, voor weghalen door familie) en ze hebben dat allemaal zonder morren en met veel plezier gedaan.

Ik heb dit ook zo doorgegeven aan de heer Chardôme van residentie Eglantier, die jullie terecht had aanbevolen.

Met vriendelijke groeten en nogmaals bedankt aan jullie team,

Anne

30/07/20

Walter D.

Geachte,

Hierbij wil ik u en uw personeel bijzonder feliciteren voor de verhuis op 2 september naar Oostende.
De vriendelijkheid en de vlotte afwerking staan model voor een betrouwbare firma.

Met achting,
Walter D.

03/09/2020

Henry C.

Beste,

Graag laat ik u weten dat wij zeer tevreden waren over de 4 verhuizers. Harde werkers, beleefd, vriendelijk en niets teveel. Ik vind dat positieve dingen zeker mogen vermeld worden aan de bazen.
Nogmaals dankjewel jongens!

Mvg
Henry C.

09/12/2020

Rene D.S.

Wij zijn erg tevreden van de diensten van verhuizing Van Goethem.
Leuke ervaring beleefd personeel.

Groetjes,
Rene D.S.

10/12/2020

Kristina D.H.

Beste team Van Goethem,

Langs deze weg wil ik jullie bedanken voor de fijne samenwerking afgelopen moeilijk jaar. Wij kunnen steeds op jullie rekenen en dat doet enorm veel plezier.
Vandaar ook deze kleine attentie om te trakteren aan jullie team. Ik zal dat strak meegeven met jullie mannen. Het zijn weer mensen die hun werk doen met het hart op de juiste plaats.

***** 5 sterren voor de Firma Van Goethem!

Met vriendelijke groeten,
Kristina D.H.

Marleen S.

Geachte Heer,

De verhuis gisteren is zeer goed verlopen van Cadzand naar Appels, en ik ben zeer tevreden van het werk dat de mannen leverden.

Ook van de netheid van kledij, vrachtwagen en dekens.
Een prima verhuisfirma. Aan te raden aan iedereen !

Fijne kerstdagen en een Krachtig Nieuw Jaar 2021 !

Groet,
Marleen S.

24/12/2020

Irma G.

Goedemorgen,

Bij deze eerst een zalige kerst gewenst aan jullie hele bedrijf.
Afgelopen maandag hebben jullie onze verhuis geregeld. Wij willen jullie bedanken voor de manier waarop jullie collega’s dat gedaan hebben. Vriendelijk, behulpzaam, efficiënt. Niets was teveel gevraagd.
Dankzij hun genieten wij nu al een paar dagen van ons nieuwe stekje.

Dus bij deze nogmaals een dikke dankjewel en alvast een super 2021!

Met vriendelijke groeten,

Irma G.

25/12/2020

Ronald V.E.

Beste,

Wij wensen u van harte te feliciteren met het perfecte verloop van onze verhuis van Borsbeek naar Kapellen.
Proficiat aan uw team medewerkers, die met kennis van zaken en een glimlach alles tot in de puntjes verzorgd hebben!
Verhuizen: slechts één adres – Van Goethem! Wij zullen zonder aarzelen uw bedrijf aanraden.

Met oprechte dank en vriendelijke groet.
Ronald V.E.

14/01/2021

Jean-Luc V.

Goede avond,

Een woordje van dank voor de perfecte service. Jullie mannen waren heel vriendelijk en super efficiënt.
Dit is echt een voorbeeld van hoe het moet!

Fijn weekend!

Met vriendelijke groet,

Jean-Luc V.
19/02/2021

Sandie

Bedankt voor jullie service.
Ben er heel blij mee en een pluim voor de verhuizers!

Vriendelijke groet,
Sandie

16/03/2021

Gerda D.R.

Geachte,

Heel erg bedankt voor de prima service. De 4 verhuizers hebben ontzettend goed werk geleverd en mij goed geholpen in het monteren van de meubelen. U mag ze een dikke pluim geven van mij.

Mvg,
Gerda

19/03/2021

Nele D.M.

Beste,

Ik wou jullie nog even bedanken voor gisteren. De verhuis is zeer vlot verlopen. Ik was echt wel onder de indruk van het kunnen van de drie aanwezige mannen. Ze hebben ook alle meubels in elkaar gezet, waarvoor ik hen heel dankbaar ben. Nu moet ik daar geen vrienden meer mee lastig vallen.

Met vriendelijke groeten,

Nele

23/03/2021

Mattias

Beste Jan,

Het is gelukt, extra compliment voor uw 3 gasten! Top werk geleverd met veel zorg en respect voor het huis!!

Bedankt!

Mattias S.

29/03/2021

Tom D.

Geachte heer Van Goethem,

Sta mij toe u tevens te feliciteren met het geleverde werk van uw verhuizers.

Ik ben ongelooflijk tevreden met hun bijdrage.
Niet alleen omwille van de snelheid waarmee zij aan de slag gingen maar vooral de bereidwilligheid, hun constructieve houding vielen op en dat steeds met de glimlach. Knap!

Dankzij hen hebt u er een levend uithangbord bij. 😉

Keep up the good work!

Prettige dag verder en…
tot bij een volgende verhuis!

Met vriendelijke groeten,
Tom D.

30/03/2021

Christel C.A.

Beste,

Op 12 april verhuisden we van Edegem naar Deurne met jullie verhuisdienst.
Ik wil jullie team feliciteren met de voorzichtigheid, snelheid en correctheid waarmee de verhuis is gebeurd.
Uw mensen waren ten allen tijde correct en super beleefd.
Ik zal graag uw team aan onze vrienden aanraden indien zij verhuizen.

Met vriendelijke groeten,

Christel C.A.

04/05/2021

PJ

Beste,

De verhuis is zeer vlot verlopen, dankzij jullie top professionele team! Ik heb de laatste zes jaar vier keer gewerkt met verhuisfirma’s, en jullie firma was veruit de beste waar ik al mee gewerkt heb.

Bij deze dus een welgemeende pluim voor uw team.

Bedankt en groeten,
PJ

26/05/2021

Dirk & Leen

Goede middag,

Wij waren na afloop van onze verhuis naar Lier enorm onder de indruk van de beide verhuizers. Die jongens hebben ons in deze toch stressvolle situatie fantastisch begeleid en bijgestaan.
Een zeer dikke pluim en chapeau voor beiden !!

Wij staan volgend jaar voor een nieuwe verhuis naar onze eigen stek in Lier. We zullen zeker terug op jullie beroep doen.

Wij zullen ook zeker niet nalaten jullie firma te promoten bij anderen die ook voor een verhuis staan !

Met vriendelijke groeten,
Dirk & Leen

28/05/2021

Erik V.

Beste,

Vandaag hielp ik bij de verhuis naar Beveren.
Ik had uw bedrijf aangeraden.
Uw twee medewerkers leverden uitstekend werk ondanks enkele obstakels waren zij zéér positief, vriendelijk en werkten zij met een meer dan geëngageerde inzet.

Bedankt, namens Gerda & Bertrand

Erik V.

25/06/2021

Yoke C.

Gisteren deed uw bedrijf de verhuis van mijn ouders naar de Dascottelei.

Bij deze willen wij u even laten weten dat wij heel tevreden zijn over het verloop van de verhuis. Alles werd met de grootste zorg en stiptheid uitgevoerd. Een dikke pluim voor de drie verhuizers. Geen vraag was teveel!

Wij zullen het zeker niet nalaten een positieve commentaar toe te voegen aan de reviews en zullen uw bedrijf zeker aanraden bij vrienden en kennissen.

Heel veel groetjes en een fijn weekend.

Yoke C.

26/06/2021

Stefaan H.

Beste,

Graag kruip ik nog even in de pen om u wat feedback te sturen hoe wij onze verhuis door uw firma (op 18 juni) hebben ervaren.

Alles is vlekkeloos verlopen.
De verhuizers waren bijzonder vriendelijk en gedreven.
Het werktempo lag hoog en niets was hen teveel. Al wat we hen maar vroegen werd meteen enthousiast aangepakt.
De verhuis, die toch wel voor wat stress zorgde bij ons vooraf, werd op die manier een zeer aangename ervaring.

Als mensen naar onze ervaring met Gebr. Van Goethem vragen zullen we jullie zeker aanbevelen !

Met vriendelijke groeten,
Stefaan H.

18/06/2021

Suzy H.

Beste Jan,

Langs deze weg wil ik je werknemers heel erg bedanken voor het harde werk.
Dit ging zeer vlot en gestructureerd.
Het waren toffe gasten om mee te mogen werken!

Met vriendelijke groeten,
Suzy H.

12/07/2021

Alle referenties