Algemene- en factuurvoorwaarden

Algemene- en factuurvoorwaarden

Artikel 1.-Toepassingsgebied

1.1. Deze algemene -en factuurvoorwaarden zijn van
toepassing op de leveringen van goederen en het verstrekken van diensten (waaronder en niet beperkt tot het organiseren van verhuizingen en opslag) door GEBROEDERS VAN GOETHEM NV ten overstaan van de medecontractant (onderneming of consument).

1.2. De algemene – en factuurvoorwaarden zijn van
toepassing op alle contracten, offertes, plannen of verbintenissen en maken integraal deel uit van de globale overeenkomst tussen partijen.

1.3. Deze algemene -en factuurvoorwaarden zijn van
toepassing op alle toekomstige leveringen en diensten zowel deze die mondeling als schriftelijk worden geplaatst.

1.4. Indien een clausule (of een deel van een clausule van huidige voorwaarden) nietig, niet tegenstelbaar, gewijzigd of op elke andere wijze niet afdwingbaar zou zijn, zal deze nietigheid of niet-tegenstelbaarheid geen impact hebben op de geldigheid van de overige contractuele bepalingen. Partijen zullen in voorkomend geval het nodige doen om de nietige of niet- werkbare clausule te vervangen door een geldige alternatieve formule met gelijke economische uitwerking.
1.5. Van deze algemene -en factuurvoorwaarden kan enkel worden afgeweken door een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst. Die bepalingen waarin niet afzonderlijk schriftelijk van wordt afgeweken, blijven onverkort en uitdrukkelijk van kracht op de overeenkomst.

Artikel 2.-Offertes-Bevestigingen

2.1. De offertes verbinden GEBROEDERS VAN GOETHEM NV in zoverre ze gevolgd worden door een schriftelijke orderbevestiging, ondertekend voor akkoord door medecontractant.

2.2. Een offerte is slechts geldig gedurende de door GEBROEDERS VAN GOETHEM NV aangegeven termijn op de offerte. Na het verstrijken van dergelijke termijn, kunnen prijzen en uitvoeringstermijnen aangepast worden, in functie van de verhoging van de lonen, de sociale lasten, verzekeringen, prijzen van het materiaal en/of de toestellen zoals bepaald door de toeleveranciers.

2.3. Indien de medecontractant de bestelling eenzijdig verbreekt, kan GEBROEDERS VAN GOETHEM NV een schadevergoeding vorderen van de cliënt van drie werkuren voor een minimumbedrag van 300,00 Euro.
Partijen erkennen uitdrukkelijk dat deze bepaalde schadevergoeding overeenstemt met een reële raming van de winstderving, dossierkosten en/of reeds bestelde materialen in hoofde van GEBROEDERS VAN GOETHEM NV. Zij wordt conventioneel en bindend vastgelegd.

2.4. De vermelde werkuren bij de offerte zijn bij benadering uitgewerkt, tenzij de offerte uitdrukkelijk en schriftelijk werd vermeld dat het bindende werkuren zouden betreffen.

2.5. Behoudens eventuele Pro Memorie-posten, betreffen de opgegeven prijzen enkel deze voor de vermelde verhuizing en/of levering zoals voorzien in de offerte.

Artikel 3.-Prijs
3.1. De prijzen zijn exclusief BTW of taxen. Deze blijven ten laste van de medecontractant.

3.2. Alle kosten gerelateerd tot verzekeringen, reglementeringen, vervoer en administratie zijn niet inbegrepen bij de gestelde offerte.

3.3. Enkel die materialen, diensten en prijzen expliciet in de offerte maken het voorwerp uit van de overeenkomst.

Artikel 4.-Uitvoeringstermijnen

4.1. De uitvoeringstermijnen van de dienstverlening worden slechts ten indicatieve titel gegeven en gaan slechts in op het ogenblik van de definitieve bevestiging van de bestelling. Ze zijn derhalve niet bindend tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd.

4.2. De leveringstermijn van de goederen neemt een aanvang op de dag volgend op deze van de ondertekening van de offerte door de medecontractant.

4.3. Inzoverre de leveringstermijn in de B2B-verhouding tussen GEBROEDERS VAN GOETHEM NV en de medecontractant (onderneming) door de bestemmeling van de goederen wordt opgeschoven, zal GEBROEDERS VAN GOETHEM NV dit onverwijld aan haar medecontractant bevestigen.

Indien hierdoor goederen door GEBROEDERS VAN GOETHEM NV voor een langere termijn dan afgesproken dienen te worden gestockeerd, maakt dit het voorwerp uit van afzonderlijke facturatie.
Alleszins zijn de facturen van GEBROEDERS VAN GOETHEM NV betaalbaar op de vervaldag , onafhankelijk van de verschuiving van de leveringstermijn zoals hierboven omschreven en geeft dit nooit aanleiding tot opschorting van betaling door de medecontractant.

4.4. Kan de medecontactant (particulier) in de B2C-verhouding met GEBROEDERS VAN GOETHEM de goederen op de overeengekomen leveringsdatum of – termijn niet in ontvangst nemen of blijft ze in gebreke binnen de gestelde termijn de volledige betaling te voldoen, dan heeft GEBROEDERS VAN GOETHEM NV het recht om , na verloop van 10 kalenderdagen vanaf het verzenden van een ingebrekestelling per aangetekende brief , behalve ingeval van overmacht, opslagkosten te rekenen , de overeenkomst te verbreken en een vergoeding te eisen die overeenstemt met de opgelopen schade.

4.5. Wanneer de vertraging in de levering of in de uitvoering van de diensten (in het begin van of tijdens de dienstverlening) door GEBROEDERS VAN GOETHEM NV werd meegedeeld aan de medecontractant, kan dit in geen geval aanleiding zijn tot het verbreken van de overeenkomst of tot het eisen van een schadevergoeding.

4.6. In geval van overmacht geldt een vrijstelling van elke verantwoordelijkheid in verband met het niet respecteren van de aangeduide termijnen. Als overmacht wordt onder meer beschouwd (limitatieve opsomming): slecht weer dat gevaar inhoudt om de diensten te verstrekken , staking, enz.

4.7. De medecontractant wordt geacht in regel te zijn met alle wettelijke en administratieve formaliteiten die noodzakelijk zijn om de bestelde dienstverlening uit te voeren. Hij stelt GEBROEDERS VAN GOETHEM NV vrij van alle verificaties in dit verband. Hiermee wordt onder meer en niet beperkend bedoeld: het verkrijgen van alle vergunningen en toekenningen van overheidswege en alle stads-en stoeptaksen of huurgelden m.b.t. privaat of openbaar domein voor het uitvoeren van de dienstverlening, het aanvragen en verkrijgen van een parkeerverbod over een lengte van 30,00 meter.

4.8. Een onderbreking van de dienstverlening, te wijten aan de medecontractant, geeft aanleiding tot betaling van een schadevergoeding door deze laatste. Alle kosten die in dit verband werden veroorzaakt, vallen ten laste van de medecontractant. In deze hypothese heeft GEBROEDERS VAN GOETHEM NV bovendien het recht de termijnen te herzien en een reorganisatie van de planning van de dienstverlening door te voeren.

Artikel 5- Verhuizingen

5.1. Alle verhuizingen gebeuren conform de reglementering zoals voorzien in de Algemene Voorwaarden van de Belgische Verhuizers BKV 2008 verhuisvrachtbrief.

Artikel 6- Meubeltransport

6.1. Alle vervoeren gebeuren volgens de Algemene Voorwaarden voor Wegvervoer CMR vrachtbrief.

Artikel 7 – Meubelopslag (B2B-verhouding)

7.1. Alle goederen worden in ontvangst genomen onder voorbehoud van controle tot aflevering
bij de eindklant.

7.2. De medecontractant dient zijn goederen in de magazijnen van GEBROEDERS VAN GOETHEM NV te verzekeren tegen alle risico’s. Hij kan dit doen via de verzekeraar van de opslagnemer of via zijn eigen verzekeraar. Wanneer de medecontractant verkiest de goederen te laten verzekeren via de verzekeraar van de opslagnemer , dient hij dit met een aangetekend schrijven aan te vragen met vermelding van het te verzekeren kapitaal en de gewaarborgde risico’s.

7.3. De opslagnemer kan ten alle tijde het retentierecht van de goederen opeisen indien de medecontractant zijn verplichtingen niet nakomt.

Ingeval van faling van de medecontractant of indien de medecontractant in een andere gerechtelijke procedure is betrokken , behoudt GEBROEDERS VAN GOETHEM dit retentierecht totdat medecontractant zijn schuld heeft voldaan.

Artikel 8 – Meubelbewaring (B2C-verhouding)

8.1. Alle opslag gebeurt conform de regelgeving voorzien in de Algemene Voorwaarden voor
Bewaringneming/Meubelbewaring BKV 2002.

8.2. De bewaargever dient zijn goederen in de magazijnen van GEBROEDERS VAN GOETHEM NV te verzekeren tegen alle risico’s. Hij kan dit doen via de verzekeraar van de opslagnemer of via zijn eigen verzekeraar. Wanneer de medecontractant verkiest de goederen te laten verzekeren via de verzekeraar van de bewaarnemer , dient hij dit met een aangetekend schrijven aan te vragen met vermelding van het te verzekeren kapitaal en de gewaarborgde risico’s.

8.3. De bewaarnemer kan ten alle tijde het retentierecht van de goederen uitoefenen indien de medecontractant zijn verplichtingen niet nakomt.
Ingeval van onvermogen van de medecontractant of indien deze in een andere gerechtelijke procedure is betrokken , behoudt GEBROEDERS VAN GOETHEM dit retentierecht totdat de medecontractant zijn schuld heeft voldaan.

Artikel 9- Eigendomsrecht en risico geleverde en verhuisde goederen

9.1. Al de geleverde goederen- onroerend of roerend, al dan niet vervoerd door GEBROEDERS VAN GOETHEM NV, vallen onder het toezicht van de medecontractant.

9.2. De goederen of diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de sector.

9.3. De goederen worden vervoerd op verzekerings- en algemene kosten en op risico van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen.

9.4. Het risico gaat over op het ogenblik dat de goederen de opslagplaats van GEBROEDERS VAN GOETHEM NV verlaten.

9.5. De levering van de goederen op de afgesproken locatie staat gelijk als aanvaarding door de klant en definitieve ontvangst ervan minstens en alleszins met betrekking tot eventuele zichtbare gebreken.
Indien de medecontractant de goederen komt afhalen van de magazijnen van GEBROEDERS VAN GOETHEM NV en heeft afgetekend voor ontvangst ervan, geldt dit als aanvaarding van de zichtbare en verborgen gebreken van de goederen waarvoor GEBROEDERS VAN GOETHEM NV nadien niet aansprakelijk kan worden gesteld.

Artikel 10- Stopzetting van de dienstverlening

10.1. In geval van niet-betaling, zal GEBROEDERS VAN GOETHEM NV zich het recht voorbehouden de dienstverlening stop te zetten, haar retentierecht uit te oefenen en schadevergoeding te eisen. Bij wanprestatie heeft GEBROEDERS VAN GOETHEM NV het recht zich te beroepen op de exceptie van niet uitvoering van de overeenkomst lastens de medecontractant om haar werkzaamheden te staken tot volledige betaling, respectievelijk het vorderen van een schadevergoeding, dan wel de ontbinding van de overeenkomst na te streven.
In geval GEBROEDERS VAN GOETHEM NV haar verplichting zoals voorzien in de overeenkomst niet naleeft, heeft de medecontractant, behoudens ingeval van overmacht, het recht om de overeenkomst te ontbinden dan wel zich te beroepen op de exceptie van niet uitvoering.

10.2. Indien de kredietwaardigheid van de medecontractant in opspraak wordt gebracht, behoudt GEBROEDERS VAN GOETHEM NV zich het recht voor om de voortzetting van de dienstverlening te laten afhangen van de voorlegging van een waarborg die voldoende lijkt voor de goede uitvoering van de aangegane verbintenissen.
GEBROEDERS VAN GOETHEM NV zal in dat geval onder meer kunnen eisen dat een borgsteller tussenkomt die de contracten mede ondertekend, of dat een belangrijk voorschot wordt betaald.

Artikel 11- Schade en Klachten

11.1. De medecontractant behoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken.
Klachten inzake de conformiteit van de dienstverlening of de zichtbare gebreken betreffende de uitgevoerde diensten en geleverde goederen anders dan hetgeen bepaald in artikel 9.5. van huidige voorwaarden, dient te gebeuren per aangetekende zending, binnen de 48 uren na beëindiging van de dienstverlening respectievelijk de levering van de goederen en alleszins vóór elke ingebruikname.

11.2. Klachten die niet binnen de 48 uren na de dienstverlening en/of levering zijn geformuleerd, worden niet meer aanvaard.

Artikel 12- Betaling

12.1. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend en schriftelijke overeenkomst, zijn de facturen contant betaalbaar en draagbaar aan GEBROEDERS VAN GOETHEM NV door creditering van haar rekeningnummer.

12.2. Het toezenden van facturen wordt beschouwd als een aanmaning om het bedrag te betalen. Bij gebreke aan betaling van de factuur binnen de gestelde termijn, zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een schadebeding van 10% op het factuurbedrag verschuldigd zijn met een minimum van 100 Euro, evenals een verwijlsintrest a rato van 12% per jaar op het factuurbedrag.

12.3. Bij wanbetaling heeft GEBROEDERS VAN GOETHEM NV eveneens de mogelijkheid het saldo van de andere nog openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar te stellen, niettegenstaande alle overeengekomen termijnen, onverminderd het recht van GEBROEDERS VAN GOETHEM NV de nog uit te voeren overeenkomsten op te schorten respectievelijk te annuleren.

12.4. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de 10de dag na aangetekende aanmaning, kan GEBROEDERS VAN GOETHEM NV van rechtswege en onverminderd hoger vermelde schadevergoeding, de overeenkomst als ontbonden beschouwen. Dit alles onverminderd de vordering tot schadevergoeding.

12.5. Bij wanprestatie van GEBROEDERS VAN GOETHEM NV van haar zijde, heeft de medecontractant het recht op zijn/haar beurt een conventionele forfaitaire schadevergoeding te vorderen ten belope van 10% op de openstaande facturatiebedragen en dit in zoverre GEBROEDERS VAN GOETHEM NV niet zal hebben verholpen aan de gestelde tekortkomingen/ gebreken binnen de 8 dagen na ontvangst van een gemotiveerde aangetekende brief van de medecontractant met betrekking tot eventuele tekortkomingen in hoofde van GEBROEDERS VAN GOETHEM NV.

12.6. Bij niet betaling van de facturen behoudt GEBROEDERS VAN GOETHEM NV zich het recht voor gebruik te maken van het retentierecht op de betrokken goederen evenals het recht om verdere prestaties stop te zetten.

Artikel 13 – Documenten

13.1. Elk document uitgaande van GEBROEDERS VAN GOETHEM NV dat de technische eigenschappen van de bestelde goederen of diensten vermeldt, de stempel of handtekening van GEBROEDERS VAN GOETHEM NV draagt en bijgevoegd is aan de offerte, wordt verondersteld deel uit te maken van de bestelbon waaraan het gehecht is.

Artikel 14 – Overmacht

14.1. De partij die een geval van overmacht inroept, brengt de andere partij hiervan binnen de 8 kalenderdagen van zijn kennisneming van het voorval per aangetekende brief op de hoogte.

Artikel 15 – Persoonsgegevens

15.1. De persoonsgegevens van de medecontractant zijn bestemd voor het cliëntenbeheer (hierin begrepen de dienstverlening, de waarborg en veiligheid) van GEBROEDERS VAN GOETHEM NV die gerechtigd is deze gegevens met dezelfde bestemming over te maken aan de ondernemingen waarmee hij contractueel verbonden is. Eenieder die doet blijken van zijn identiteit heeft kosteloos recht op toegang tot de gegevens die op hem betrekking hebben en op verbetering.

15.2. De GEBROEDERS VAN GOETHEM NV voldoet aan de implementatie van de Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 16: Bevoegdheidsclausule en toepasselijk recht

16.1. De contractuele relatie tussen de medecontractant en GEBROEDERS VAN GOETHEM NV wordt beheerst door het Belgische recht.

16.2. In geval van betwisting betreffende de interpretatie of de uitvoering van huidige Algemene – en Factuurvoorwaarden betreffende de diensten, contracten of offerte, zijn enkel de Rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd , respectievelijk het Vredegerecht van de plaats waar GEBROEDERS VAN GOETHEM NV haar zetel heeft.

Referenties

Robert S.

Beste,

Op 22/02 hebben jullie ons verhuisd van 2018 naar 2600.
Dank zij jullie SUPERTEAM is alles vlekkeloos verlopen.
De crews gemotiveerd, behulpzaam, creatief!
Een aanrader zo’n personeel…..
Nogmaals bedankt voor alles.
mvgr,
Robert S.

26/02/2019

Dhr. en mevrouw C.

Beste,

Met dit schrijven willen we jullie laten weten dat de verhuis van gisteren supergoed is verlopen en wij zeer tevreden zijn!

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groeten,
Dhr. en mevrouw C.

27/02/2019

Katrien G.

Hallo Jan,

Bedankt voor de goede zorgen vandaag !
De klant was uiterst tevreden over de service en de kwaliteit.
Ere wie ere toekomt. Geef jij het verder aan de medewerkers van dienst deze morgend ?

Alvast een fijn weekend gewenst !

Met vriendelijke groet,

Katrien G.

01/03/2019

Diane K.

Geachte heer Van Goethem,

Graag wil ik u mijn tevredenheid laten weten.
Deze ochtend 07/03/2019 heb ik voor de tweede keer beroep gedaan op uw diensten en ook deze keer was het weer TOP SERVICE!
Uw medewerkers (3 personen) arriveerden op de afgesproken tijd, ze waren alle drie uiterst vriendelijk, snel, behulpzaam, beleefd en correct, en ze behandelden mijn meubelen zoals ik het alleen maar kan dromen.

Als ik ooit nog een verhuisdienst nodig heb dan hoop ik dat ik op Gebr. Van Goethem mag rekenen, een échte aanrader!

Met vriendelijke groeten en nogmaals dank!
Diane K.

07/03/2019

Nathalie G.

Beste Jan

We zijn ontzettend tevreden over het verloop van de verhuis.
Jullie team heeft dat heel goed gedaan, snel, vriendelijk, professioneel, …
Het was heel fijn om zo te mogen verhuizen, alles verliep volgens plan, alles is hier op tijd en heelhuids aangekomen.
We hebben enkel superlatieven in de positieve zin.

Een dikke pluim!

Met vriendelijke groeten,
Nathalie G.
Koor&Stem

Danielle

Beste Jan,
Beste allen,

Ik dank jullie. Ik was er zelf niet bij maar heb echt super lovende woorden van mijn moeder gehoord.
Ik wil jullie daarvoor expliciet bedanken en hoop dat jullie die ook aan de beide verhuizers zo willen doorgeven!

Vriendelijke groeten,

Danielle

16/04/2019

Geert & Sabine

Jullie zijn bedankt!
Super team !

Met vriendelijke groeten,
Geert en Sabine

26/04/2019

Katelijne M.

Beste heer Van Goethem ,

Dank voor uw mail .

Bij deze willen wij u bedanken voor de vlot verlopen verhuis.
Wij houden eraan u te vragen of u dat uitdrukkelijk wil overmaken aan het team wat ons verhuisd heeft. Alle vier waren zeer professioneel , vriendelijk , behulpzaam en beleefd. Zij hebben hun uiterste best gedaan goed zorg te dragen voor onze spullen en de opdracht prima uitgevoerd.

Het is dat wij niet van plan zijn voorlopig nog te verhuizen , anders zou ik zeggen : we vragen hen zeker terug.

We zullen niet nalaten u aan te bevelen bij anderen.

Met vriendelijke groet ,
Katelijne M.

02/05/2019

Siegfried

Beste Romina,

Zou u svp aan de baas willen doorgeven dat uw mannen weer een uitstekende job gedaan hebben ?
Gouden kerels, en een echt team !

Merci, ook aan u Romina.

Mvg, Siegfried.

15/05/2019

Gregory V.

Dag Romina,

Ik wil jullie bedanken voor de vlotte verhuis. Topmannen!

Bedankt!

Gregory V.

05/06/2019

N. & E.

Beste,

Dinsdag 18/06 zijn wij verhuisd met hulp van jullie firma.
Ik zou jullie, en in het bijzonder diegene die onze meubels verhuisd hebben, graag nog eens willen bedanken!
Alles is super vlot verlopen, niets was hen te veel gevraagd en alles met de glimlach!
Super fijn om zo te mogen verhuizen!

Volgende keer denken wij zeker terug aan jullie firma (maar ik hoop hier eerst wel een jaar of 40 gewoond te hebben ;-))!

Bedankt!
Met vriendelijke groeten,
N. & E.

21/06/2019

Liesbeth

Beste,

Begin juni gebruikten we uw firma om onze verhuis van Hoboken naar Heist aan zee te verzorgen.

Zowel tijdens de voorbereiding als bij de dag van de verhuis werden we bijzonder professioneel begeleid.

We wensen hier nogmaals de drie mensen die het manuele werk verrichtten extra te bedanken voor de vriendelijke en toch zeer efficiënte wijze waarop zij hun taak verrichtten!

Uw firma is zeker zijn goede naam waard!

Met zeer vriendelijke groeten,

Liesbeth H.

22/06/2019

Hugo S.

Beste Jan

Uw team heeft zeer vakkundig gewerkt en verdient een dikke pluim !! Ondanks het bar slechte weer is er geen schade aan de meubelen, het professioneel inpakken van de meubelen was een lust voor het oog. De vriendelijkheid van hen mag ook eens vermeld worden en het monteren van de kleerkasten is perfect uitgevoerd.

Vriendelijke groeten
Hugo S.

24/06/2019

Cedric

Beste,

Ik stuur deze mail om jullie medewerkers Junior en Wolf nogmaals te bedanken voor de top service die zij hebben geleverd tijdens onze verhuis gisteren. Alles ging super vlot, heel kalm en efficiënt. Ze waren beiden heel aangenaam in de omgang en voorzichtig in hun handelingen.

Ik ga hen (en jullie firma) bij iedereen aanraden!

Met vriendelijke groeten,
Cedric

26/06/2019

Marc

Goede morgen,

Dank voor de super vlotte uitvoering van de verhuis = TOPPIE !!!

Mvg,

Marc

05/07/2019

Annie P. R.

Dank u voor de goede service,
en zeker dank u aan de twee verhuizers.
Twee super werknemers.

Groeten,
Annie P. R.

28/08/2019

Yves

Dag Jan,

Ik wou jullie nog bedanken voor de goede en professionele service vandaag. Alles is prima verlopen!

Prettige avond,

Yves

11/09/2019

Evy

Hallo Jan,

Even laten weten dat de verhuis goed is verlopen.
Het was een serieus werk, maar het was een heel fijne, correcte en heel behulpzame ploeg.
Dikke merci aan de mannen.

Misschien tot een volgende keer.

Met vriendelijke groeten,

Evy

29/09/2019

Anne V.D.

Goedemorgen ,

We zijn enthousiast over het werk van ‘jouw mannen’. Ze werken nauwgezet en houden rekening met onze wensen . Fijne ploeg !

Vriendelijke groeten,
Anne V.D.

23/10/2019

 

Cindy G.

Beste,

Bedankt voor de geleverde diensten. Het was fijn om met jullie samen te werken! Heel vriendelijk en uiterst professioneel!

Met vriendelijke groeten,
Cindy G.

14/11/2019

Manu P.

Geachte heren,

Op woensdag 04/12/19 heeft uw firma mijn verhuis geregeld. Ik wil uw firma én de 4 personen die de verhuis uiteindelijk gedaan hebben feliciteren voor jullie bijzonder professioneel werk. Hun vriendelijkheid, behulpzaamheid, “niet is te veel”-mentaliteit zijn werkelijk extra troeven !!! Proficiat !!!
Nogmaals bijzondere dank, en we gaan in de nabije toekomst nog zeker beroep doen op uw firma. En aan de mondelinge reclame zal het zeker niet ontbreken !!!

Vriendelijke groeten,
Manu P.

04/12/19

Johan

Dag Romina,

Ik laat graag nog even weten dat ons transport van gisteren vlot is verlopen. Met speciale dank aan de vriendelijke en correcte service van Hagi en Ronny!

Groet,
Johan

11/12/19

Evy S.

Hallo Jan,

Toch even laten weten:
De 2 verhuismannen die hier gisteren geweest zijn: top!
Super sympathieke, behulpzame mannen, harde werkers!

Absoluut mijn complimenten!

Met vriendelijke groeten,
Evy S.

13/12/2019

Luc M.

Beste,

Uw mensen leverde een voortreffelijke service, zeer attent en professioneel.

Vriendelijke groeten,
Luc M.

19/12/2019

Geert G.

Geachte Mevrouw/Heer,

Bij deze wil ik mijn waardering laten blijken voor het werk van uw team dat mijn verhuis uitgevoerd heeft op 17/12/2019. De taak werd inderdaad met zorg uitgevoerd en dat mag ook eens vermeld worden.

Bedankt en fijne feestdagen!

Met vriendelijke groeten,
Geert G.

24/12/2019

Ellen

Dag Jan,

Ivm de verhuis afgelopen weekend in Turnhout : dikke pluim voor de 3 geweldige mannen die je gestuurd had.
Fijne behulpzame communicatieve mensen !

Groetjes,
Ellen

14/01/2020

Martine C.

Goedemorgen Jan,

Complimenten aan uw ploeg, toffe en concrete kerels.

Met vriendelijke groeten,
Martine C.

21/02/2020

Patrick D.

Alles is bijzonder goed verlopen bij de verhuis gisteren, samen met een goed team + onze helpers en mezelf. Pluim voor de samenwerking. We hadden het ook goed georganiseerd langs beide kanten, een goede mix tussen vrijwillige hulp en professionele kennis. Het ging ontzettend goed vooruit.

Kortom een gedreven, maar aangename dag…
Doe ze de groeten!

Met vriendelijke groeten,
Patrick D.

24/02/2020

Familie E.L.

Beste,
Alles is super goed verlopen, de verhuizers waren topkerels waarvoor niks te veel was. Dank aan hen!!

Met vriendelijke groeten,
Familie E.L.

10/03/2020

Alle referenties